Pierwsza profesja otwiera okres życia konsekrowanego, w którym współbrat, wspomagany przez wspólnotę i kierownika duchowego, dopełnia procesu dojrzewania w perspektywie profesji wieczystej i rozwija jako salezjanin koadiutor (brat zakonny) lub kandydat do kapłaństwa różne aspekty swego powołania.

Jako pierwszy element okresu profesji czasowej, postnowicjat jest to “faza pogłębienia dojrzałości zakonnej, która jest kontynuacją formacji nowicjackiej”, unikając gwałtownej zmiany stylu życia i upadku ukierunkowania na wzrost w powołaniu “i przygotowuje do asystencji (praktyki pedagogiczno-duszpasterskiej)”.

Jest to moment delikatny i bardzo ważny. Współbrat, przeżywając z radością i wiernością zaangażowania wynikające z pierwszej profesji, umacnia się w tożsamości salezjańskiej poprzez interioryzację i pogłębienie różnych jej aspektów. Konstytucje salezjańskie określają, aby w tym czasie znalazł on pomoc w “pogłębieniu życia wiary i ducha Księdza Bosko oraz odpowiednie przygotowanie filozoficzne, pedagogiczne i katechetyczne w dialogu z kulturą”.

W tym okresie współbrat jest wezwany do dojrzewania:
– w tożsamości osobistej, integrując wzrost ludzki z naśladowaniem Chrystusa;
– w wierze, poprzez jej stopniowe zrozumienie, szczególnie poprzez refleksję i naukę;
– w powołaniu salezjańskim, poprzez odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i katechetyczne, teoretyczne i praktyczne, skoncentrowane na ks. Bosko wychowawcy i Systemie Prewencyjnym;
– w kompetencji intelektualno-kulturalno-zawodowej, otrzymując wstęp fundamentalny w zakresie znajomości człowieka, świata i Boga, poprzez nauki filozoficzne i nauki pedagogiczne;
– w stopniowym uczestnictwie w posłannictwie salezjańskim, uczestnicząc w niektórych znaczących doświadczeniach apostolskich i wchodząc w kontakt z rzeczywistością młodzieży i społeczeństwa.

Formacja na etapie postnowicjatu odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą i trwa 3 lata.

Równolegle z formacją seminaryjną w postnowicjacie odbywają się studia pedagogiczne (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna) na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Kończąc ten etap formacji salezjanin posiada kwalifikacje (licencjat) do pracy wychowawczej w oratoriach, szkołach, internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez Inspektorię.

Adres:
Ląd nad Wartą 101,
62-406 Ląd
http://wsdts.pl/